Ładuję...

Gwarancja na urządzenia | glo™

  • British American Tobacco Polska Trading Spółka z o.o., ul. Krakowiaków 48, 02-255, Warszawa, NIP 5222917210, Regon 141817884, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000328269, kapitał zakładowy: 141 000,00 PLN, zwana dalej Gwarantem, niniejszym udziela gwarancji jakości produktu: Podgrzewacz wkładów tytoniowych glo™”, określanego dalej Produktem, nabywcy Produktu, zwanemu dalej Nabywcą, jednakże wyłącznie takiemu, który nabył produkt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako konsument tj. bez związku z ewentualnie prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Okres na jaki udziela się gwarancji wynosi 12 miesięcy i biegnie od dnia wydania Produktu konsumentowi przez sprzedawcę.
  • Gwarancja nie obejmuje w szczególności: jakichkolwiek elementów Produktu które ulegają szybkiemu zużyciu w toku prawidłowego użytkowania (np. powłoka zewnętrzna). Gwarancja nie obejmuje wad Produktu powstałych z przyczyn innych niż wady Produktu tkwiące w nim w chwili nabycia Produktu przez Nabywcę, w tym w szczególności powstałych po jego nabyciu przez Nabywcę z powodu uszkodzeń mechanicznych Produktu, zadrapań lakieru czy otarć, odprysków elementów malowanych wynikłych z przyczyn codziennego użytkowania, a także z przyczyn nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi (patrz: instrukcja obsługi). Gwarancja nie obejmuje również Produktów, w których po ich nabyciu dokonano jakichkolwiek zmian lub modyfikacji.
  • W przypadku stwierdzenia w okresie na jaki udziela się gwarancji, wady Produktu objętego gwarancją, Nabywca może żądać od Gwaranta naprawy lub wymiany wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, jednakże wyłącznie od wyboru Gwaranta zależy, czy Produkt zostanie naprawiony, czy wymieniony. W przypadku stwierdzenia wady Produktu, Nabywca może zawiadomić Gwaranta o tej wadzie składając pisemną reklamację, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia wykrycia wady, na adres Gwaranta wskazany w postanowieniu § 1 niniejszego dokumentu. Dopuszcza się również złożenie reklamacji w punktach handlowych współpracujących z Gwarantem, których aktualna lista dostępna jest w sieci Internet pod adresem: https://glo.pl oraz https://www.esmokingworld.com.
  • Wraz z pisemną reklamacją Nabywca ma obowiązek dostarczyć Gwarantowi wadliwy Produkt, oraz czytelny dowód zakupu (paragon) lub jego czytelną kopię. Niedopełnienie przez Nabywcę któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszym paragrafie powoduje, że Gwarant może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia, a Nabywcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia względem Gwaranta.
  • W terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji, Gwarant rozpatrzy reklamację i powiadomi Nabywcę na piśmie o wyniku jej rozpatrzenia.
  • W przypadku uwzględnienia reklamacji, Gwarant, według własnego uznania, w terminie 21 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, na własny koszt dokona naprawy Produktu lub wymieni wadliwy Produkt na nowy, wolny od wad, a w przypadku wycofania Produktu ze sprzedaży, na nowy, wolny od wad produkt o takich samych właściwościach.
  • Gwarant oświadcza, że gwarancja udzielona na sprzedany Produkt w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy, będącego konsumentem, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, w tym w szczególności uprawnień wynikających z niezgodności Produktu z umową. Nazwa i adres firmy gwaranta: British American Tobacco Polska Trading Spółka z o.o., ul. Krakowiaków 48, 02-255, Warszawa, NIP 5222917210, Regon 141817884, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000328269, kapitał zakładowy: 141 000,00 PLN.

Pobierz w wersji PDF

Czat jest nieaktywny

18+Tylko dla pełnoletnich. Ten produkt nikotynowy szkodzi zdrowiu i powoduje uzależnienie.

close