Ładuję...

Regulamin serwisu glo™

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego discoverglo.com
Data wejścia w życie: 20 lipca 2024 roku

I. Postanowienia ogólne

 

I. Regulamin dla zamówień za pośrednictwem discoverglo.com (dalej „Regulamin”). Poniżej przedstawiamy nasze Ogólne warunki handlowe (w tym prawa i obowiązki Kupujących i Sprzedawcy), stanowiące podstawę wszystkich usług świadczonych na discoverglo.com. Za pomocą discoverglo.com oferujemy każdemu pełnoletniemu użytkownikowi wyrobów tytoniowych lub powiązanych możliwość dokonywania zakupów produktów tam zamieszczonych, na zasadach opisanych w przedmiotowym regulaminie.

 


II. Oferty na discoverglo.com są skierowane wyłącznie do pełnoletnich Konsumentów wyrobów tytoniowych lub powiązanych, którzy dokonują zakupu do celów niezwiązanych z działalnością komercyjną ani zawodową.

 


III. Sklep internetowy GLO działający pod adresem internetowym: https://discoverglo.com/pl/pl, zwany dalej „Sklepem”, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową i prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą: CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie, Al. Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908623, posługująca się nadanymi jej numerami NIP: 9721147850 oraz REGON 300443550, (dalej również jako „CHIC” lub „Sprzedawca”)

 

IV. Dostawa Produktu realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem przedsiębiorstwa kurierskiego po zapoznaniu się z kosztami dostawy. O kosztach dostawy Produktu Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia.
Sprzedawca przekaże Produkt do wysłania przedsiębiorstwu kurierskiemu niezwłocznie po autoryzacji transakcji płatniczej zgodnie z pkt. II.7 Regulaminu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych liczonych od autoryzacji transakcji płatniczej. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym, szacunkowym czasie dostawy Produktu przed złożeniem zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie V.6.

 

V. Dane teleadresowe, o których mowa w pkt 1.IV Regulaminu, stanowią dane umożliwiające szybki i efektywny kontakt ze Sprzedawcą, spełniające wymogi trwałego nośnika, gwarantujące zachowanie korespondencji (w tym daty i godziny korespondencji)

 

 

 

VI. Ochroną taką samą jak konsumenci, w przypadku sprzedaży internetowej, w zakresie zarówno odstąpienia od umowy jak i reklamacji w odniesieniu do sprzedaży towaru objęte są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które dokonują zakupu w celach niezwiązanych z tą działalnością,

 

VII. Klient może dokonywać zakupów Produktów wyłącznie na użytek własny. Zakup na użytek własny przez Sprzedawcę poczytywane jest jako zakup nie przekraczający dwóch urządzeń tego samego modelu w tym samym kolorze. Powyższe wynika z dbałości o możliwość realizacji zamówień przez Sprzedawcę względem większej ilości Konsumentów oraz zapewnienia im lepszej dostępności produktów. W związku z tym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w ramach którego, Klient zamówił więcej niż dwa urządzenia tego samego modelu w tym samym kolorze lub do zmiany tego zamówienia, ograniczając liczbę urządzeń tego samego modelu w tym samym kolorze do dwóch (w takim przypadku Sprzedawca poinformuje o zmianach Konsumenta poprzez wiadomość e-mail, przy czym nie wpływa to w żadnej sposób na ustawowe prawo odstąpienia konsumenta od Umowy). Sprzedawca również rezerwuje sobie prawo do anulowania kolejnych zamówień tego samego Klienta, których celem jest nabycie kolejnych urządzeń tego samego modelu w tym samym kolorze, gdy Klient zgodnie z informacjami pochodzącymi z bazy danych konsumenckich Sprzedawcy Klient nabył już minimum dwa urządzenia tego samego modelu w tym samym kolorze.”

 


2. Zawarcie umowy i dostawa produktów, warunki sprzedaży Produktów

 

I. Sładając zamówienie, Kupujący potwierdza, że działa wyłącznie w celach prywatnych. Tym samym sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w uzasadnionym przypadku podejrzenia, że Kupujący nie działa w takim celu. W celu zapewnienia dostępności produktów w danej kolorystyce oraz zapewnienia prywatnego celu złożenia zamówienia Sprzedający wprowadził limit zakupu do 2 urządzeń GLO danego koloru urządzenia względem jednego konsumenta. W celu złożenia zamówienia przekraczającego takie limity prosimy o kontakt pod adresem INFO@GLO.PL lub pod numerem telefonu 800610610

 

 

 


II. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu oferuje w sieci Internet sprzedaż produktów, a w szczególności rekwizytów tytoniowych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 z późn. zm.), dalej jako: „Produkt” lub „Produkty”.

 

III. Realizacja zamówień może zostać ograniczona ze względu na specyfikę produktu (zawarcie nikotyny) względem niektórych rynków wspólnoty, zgodnie z ich przepisami lokalnymi tych krajów. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 


IV. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po autoryzacji transakcji płatniczej, tego samego dnia w którym dokonano autoryzacji, jeżeli nastąpiła ona do godz. 14:00, następnego dnia, jeżeli autoryzacja nastąpiła po godz. 14:00. Niemniej towar wydawany jest niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy 

 


V. Sprzedawca umożliwia Klientom zapłatę za zamówione Produkty wyłącznie kartą płatniczą lub innymi instrumentami płatniczymi dostępnymi za pośrednictwem systemów PayU.pl 

 


VI. Stroną umów zawieranych ze Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie, może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Produktu wyłącznie na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową, zwaną dalej: „Klientem”. 

 


VII. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej https://discoverglo.com/pl/pl/. Klient przed złożeniem zamówienia jest informowany o głównych cechach Produktu, jego łącznej cenie wraz z podatkami, a także o opłatach za dostarczenie oraz o innych kosztach, jeżeli są związane z realizacją zamówienia, a także o sposobie i terminie zapłaty za Produkt objęty zamówieniem. 

 


VIII. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie\" powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Sprzedawca potwierdza w ten sposób zawarcie umowy, przesyłając Klientowi jednocześnie treść Regulaminu i czyniąc tym samym zadość obowiązkowi
dostarczenia Klientowi będącemu konsumentem informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.). Zamówienia składane są w Sklepie poprzez użycie przez Klienta przycisku opisanego: „Złóż zamówienie” i po złożeniu przez Klienta oświadczenia o zapoznania się z treścią Regulaminu.

 


IX. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub jego anulowania w przypadku gdy zostało one złożone przy użyciu: oprogramowania, robota, crawlera, spidera lub dowolnego systemu zautomatyzowanego bądź zachowania skryptowego lub dowolnych usług podmiotów trzecich wykorzystanych w celu złożenia zamówienia w imieniu użytkownika. 

 


X. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub jego anulowania w przypadku zaistnienia uzasadnionych podstaw do stwierdzenia nieuczciwości Klienta lub stwierdzenia próby złożenia zamówienia przez Klienta w sposób niezgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. 

 


XI. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Produktu, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i niezwłocznie otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Sprzedawca wskaże Klientowi termin dostawy Produktu niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Klienta, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej.

 


XII. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Produktów, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia. 

 


XIII. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura imienna na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub paragon fiskalny.

 

3. Ceny, koszty wysyłki, warunki dostawy

 

I. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje naszą własnością.

 


II. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). 

 


III. W zależności od wartości dokonywanego zamówienia, mogą obowiązywać opłaty za dostawę w wysokości 16 zł razem z VAT. Przed złożeniem zamówienia
poinformujemy Państwa, czy dla dostawy wybranego produktu lub produktów mają zastosowanie opłaty za dostawę. W szczególności informacja ta zostanie podana przed finalizacją zamówienia w sekcji „Podsumowanie” oraz w poglądzie zamówienia „Koszyk”. 

 


IV. Dostawa Produktu realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem przedsiębiorstwa kurierskiego po zapoznaniu się z kosztami dostawy. O kosztach dostawy Produktu Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia. 

 


V. Sprzedawca przekaże Produkt do wysłania przedsiębiorstwu kurierskiemu niezwłocznie po autoryzacji transakcji płatniczej zgodnie z pkt. II.4 Regulaminu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych liczonych od autoryzacji transakcji płatniczej. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym, szacunkowym czasie dostawy Produktu przed złożeniem zamówienia. 

 


VI. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na sprawdzenie jego pełnoletności przez pracownika i/lub inną osobę z przedsiębiorstwa kurierskiego w momencie doręczenia przesyłki z zamówionymi Produktami.

 


4. Płatności 

 

I. Zasadniczo oferujemy Klientom dwa rodzaje płatności: karta płatnicza, system PayU (oraz dostępne w ramach tego systemu inne instrumenty płatnicze). W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Wszelkie koszty transakcji finansowych, które mogą zostać wskazane przez podmioty oferujące instrumenty płatnicze będą ponoszone przez Klienta. 

 


II. W przypadku zakupu przy użyciu karty płatniczej obciążenie konta karty kredytowej następuje przy finalizacji zamówienia co jest warunkiem jego potwierdzenia.

 5. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy 

 

I. W przypadku nabycia Produktów mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy; przede wszystkim chcemy Państwa poinformować, że w przypadku odesłania produktów mogą Państwo użyć formularza zwrotu dostępnego pod adresem internetowym https://www.discoverglo.com/pl/pl/zwroty-i-reklamacje :
https://www.discoverglo.com/media/wysiwyg/glo- pl/regulaminy/WZOR_FORMULARZA_ODSTAPIENIA_OD_UMOWY_SPRZED AZY_glo.pdf

\n

Jeśli nie będą Państwo mieli do dyspozycji drukarki, będą mieli problemy ze ściągnięciem formularza lub będą potrzebowali nowego formularza zwrotu, mogą go Państwo pozyskać także przez Infolinię (dane kontaktowe poniżej). Prosimy o ułatwienie nam uniknięcia dodatkowych kosztów i przesyłanie zwrotów zawsze z formularzem zwrotu chociaż nie jest to obowiązkiem.

 

II. W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z sugerowanej treści oświadczenia - formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 

III. By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy zapoznać się i postępować zgodnie z treścią informacji stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 


6. Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy.

 

I. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w Państwa miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu albo podczas wycieczki, termin odstąpienia to 30 dni. 

 


II. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo podczas wycieczki termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.”

 

III.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Pod adresem CHIC Sp. z o. o. Aleja Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów, info@glo.pl 

 


IV. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 


V. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej discoverglo.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną). 

 


VI. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

\n


7. Skutki odstąpienia od umowy.

 

I. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 

 

II. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 


III.  Proszę odesłać lub przekazać nam towar adresem CHIC Sp. z o. o. Aleja Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. 

 


IV. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru 

V. Alternatywnie do formularza podanego w 5.I Regulaminu mogą Państwo także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony poniżej.
- Adresat: CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data

 

(*) niepotrzebne skreślić 

 

A kolejno prosimy o przesłanie go do nas na poniższy adres:

 

CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
adres siedziby: al. Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów
adres poczty elektronicznej: info@glo.pl; numer telefonu: +48 800 610 610

 

UWAGA: Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

8. Zwroty płatności

 

I. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

 


II. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie (w odpowiednim piśmie lub na formularzu prosimy wyraźnie zaznaczyć, czy wyrażają Państwo zgodę na inny sposób płatności niż użyty przy pierwotnej transakcji, a jeżeli tak, proszę go wyraźnie wskazać).. 

 


9. Ustawowa odpowiedzialność za zgodność towarów z umową 

 

I. Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych, zgodnych z umową. Ponadto zobowiązujemy się dostarczyć towar zgodny z zawartą umową. 

 

 

 

II.  W przypadku wszelkich niezgodności towarów z umową zamówionych za pośrednictwem discoverglo.com ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi, 

 


10. Reklamacje 

 

I. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową , lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacje związane z Produktem mogą być zgłaszane pisemnie lub elektronicznie na odpowiednie dane teleadresowe wskazane w pkt 1.IV Regulaminu. 

II. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta oraz jego adres, na który zostanie przesłana odpowiedź na reklamację w przypadku reklamacji w formie pisemnej, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz oryginał albo czytelną kopię dowodu zakupu. 

 


III. W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji. 

 


IV. Sprzedawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację. 


V. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Klient składający reklamację zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu listem poleconym na adres podany w reklamacji, a w przypadku reklamacji składanych w formie wiadomości elektronicznej - w formie wiadomości e-mail. 

 

VI. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów. 


VII. W ramach funkcjonalności serwisu discoverglo.pl istnieje możliwość zgłaszania uwag dotyczących jego funkcjonowania.. Możliwość ta jest widoczna po prawej strony w ramach napisu „Zostaw Opinię”. Zawarty tam formularz służy wyłącznie do podzielenia się opinią dotyczącą działania sklepu internetowego i nie służy do składania m.in. reklamacji konsumenckich. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: info@glo.pl lub numer telefonu: +48 800 610 610 (koszt połączenia według taryfy operatora). Adres pod jakim można składać reklamacje w formie pisemnej to: Aleja Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów. 

 


VIII. Koszt opłat pocztowych przesyłek reklamacyjnych do BAT i z BAT ponosi BAT. Zgodnie z 5.V Regulaminu. 

 

11. Infolinia 

 

W przypadku dodatkowych pytań zajrzyj do naszej sekcji \"Pomoc i kontakt\" lub skontaktuj się z nami.

 


12. Dane osobowe

 

I. Złożenie zamówienia w Sklepie jest związane z podaniem danych osobowych Klienta, w szczególności w celu utworzenia konta użytkownika w Sklepie internetowym, realizacji zamówienia i dostarczenia Produktu na podany przez Klienta adres dostawy, a także obsługi zwrotów i reklamacji. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest Sprzedawca. 

 


II. Warunkiem rejestracji konta użytkownika w Sklepie internetowym jest podanie danych osobowych oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu sklepu, a także potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na wskazany przez Państwa adres email. 

 


III. Dodatkowo Klient może wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz British American Tobacco Polska Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 48, NIP 5222917210, Regon 141817884, BDO 000011171, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000328269, kapitał zakładowy: 141.000.000,00 PLN (dalej jako: BAT) jako współadministratorów w celu prowadzenia niepublicznych działań marketingowych. 

 


IV. Klient może w każdej chwili wycofać zgody na przetwarzanie danych osobowych o których mowa w pkt III10 na wszystkie lub tylko niektóre sposoby (kanały) komunikacji, na które wyraził uprzednio zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem działań podjętych jeszcze przed jej wycofaniem. 

 


V. Klient, moze wycofać zgody o których mowa w pkt III10 kontaktując się ze Sprzedawcą lub BAT w wybrany przez siebie sposób (dane kontaktowe podano w pkt. 1 III Polityki Prywatności) lub wycofać zgody samodzielnie po zalogowaniu, w dedykowanym do tego panelu użytkownika na Stronie internetowej Sklepu. 

 


VI.  W przypadku jeżeli Klient chce wycofać zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej wyłącznie za pośrednictwem wiadomości sms/ email, może także poza sposobami wymienionymi w pkt V10 powyżej, wysłać sms o treści STOP na dedykowany numer, podany w stopce otrzymanej wiadomości SMS. 

 


VII. Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach prowadzenia niepublicznych działań marketingowych, o których mowa w pkt III10 nie jest jednoznaczne z usunięciem Państwa konta w Sklepie Internetowym. 

 


VIII. W niektórych przypadkach wycofanie zgody o której mowa w pkt III10 może mieć wpływ na utratę przyznanych Klientowi korzyści w ramach poszczególnych regulaminów dodatkowych, zamieszczonych na https://www.discoverglo.com/pl/pl/regulaminy.

 


IX. Akceptując warunki niniejszego regulaminu, Klient zobowiązuje się do zapoznania z Polityką prywatności, określającą szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania jego danych osobowych, dostępną pod adresem https://www.discoverglo.com/pl/pl/polityka-prywatnosci.

 

 

 

13. Inne informacje

I. Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie https://www.discoverglo.com/. Ponadto mogą Państwo wydrukować lub zapisać ten dokument korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako). Niniejszy dokument mogą Państwo także ściągnąć w formacie PDF i zarchiwizować, klikając tutaj. W celu otwarcia pliku PDF potrzebują Państwo bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF. 

 


II. Z ofert dostępnych na discoverglo.com korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat. 

 


III. Każdy klient jest uprawniony do posiadania jednocześnie maks. jednego konta klienta. Zastrzegamy sobie prawo usuwania wielokrotnych rejestracji. 

 


IV. Klient składając zamówienie zobowiązuje się podawać w zamówieniu wyłącznie dane z rzeczywistym stanem faktycznym. 

 


V. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn:

 

a)  zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany - w zakresie do tego niezbędnym;
b)  konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Sklepu i zapobiegania nadużyciom - w zakresie do tego niezbędnym;
c)  konieczności ochrony uzasadnionych interesów Klientów - w zakresie do tego niezbędnym;
d)  w celu dostosowania Regulaminu do aktualnej oferty produktowej - w zakresie do tego niezbędnym;
e)  wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Sklepu - w zakresie do tego niezbędnym.

 


VI. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem zmiany Regulaminu poprzez udostępnienie zmienionego Regulaminu na stronie internetowej: https://discoverglo.com/pl/pl/media/wysiwyg/glo-pl/regulamin-sklepu.pdf. Zamówienie złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane na podstawie dotychczas obowiązujących zapisów Regulaminu. 

 


VII.  Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje przez czas nieoznaczony. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu https://www.discoverglo.com/pl/pl/  - Regulamin konta użytkownika

 


Dane identyfikujące CHIC: 

 

CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie, Al. Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908623, posługująca się nadanymi jej numerami NIP: 9721147850 oraz REGON 300443550

 

Numer infolinii: 800 610 610

 

Adres e-mailinfo@glo.pl

 

Wszelkie oficjalne zawiadomienia w tym zapytania i skargi należy przesyłać na wskazany powyżej adres z dopiskiem POMOC GLO lub elektronicznie na wskazany powyżej adres email. 

Regulamin serwisu glo™

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego discoverglo.com
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2023 roku

I. Postanowienia ogólne

I. Regulamin dla zamówień za pośrednictwem discoverglo.com (dalej „Regulamin”). Poniżej przedstawiamy nasze Ogólne warunki handlowe (w tym prawa i obowiązki Kupujących i Sprzedawcy), stanowiące podstawę wszystkich usług świadczonych na discoverglo.com. Za pomocą discoverglo.com oferujemy każdemu pełnoletniemu użytkownikowi wyrobów tytoniowych lub powiązanych możliwość dokonywania zakupów produktów tam zamieszczonych, na zasadach opisanych w przedmiotowym regulaminie.


II. Oferty na discoverglo.com są skierowane wyłącznie do pełnoletnich Konsumentów wyrobów tytoniowych lub powiązanych, którzy dokonują zakupu do celów niezwiązanych z działalnością komercyjną ani zawodową.


III. Sklep internetowy GLO działający pod adresem internetowym: https://discoverglo.com/pl/pl, zwany dalej „Sklepem”, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową i prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą: CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie, Al. Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908623, posługująca się nadanymi jej numerami NIP: 9721147850 oraz REGON 300443550, (dalej również jako „CHIC” lub „Sprzedawca”)

IV. Dostawa Produktu realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem przedsiębiorstwa kurierskiego po zapoznaniu się z kosztami dostawy. O kosztach dostawy Produktu Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia.
Sprzedawca przekaże Produkt do wysłania przedsiębiorstwu kurierskiemu niezwłocznie po autoryzacji transakcji płatniczej zgodnie z pkt. II.7 Regulaminu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych liczonych od autoryzacji transakcji płatniczej. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym, szacunkowym czasie dostawy Produktu przed złożeniem zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie V.6.

V. Dane teleadresowe, o których mowa w pkt 1.IV Regulaminu, stanowią dane umożliwiające szybki i efektywny kontakt ze Sprzedawcą, spełniające wymogi trwałego nośnika, gwarantujące zachowanie korespondencji (w tym daty i godziny korespondencji)

 

VI. Ochroną taką samą jak konsumenci, w przypadku sprzedaży internetowej, w zakresie zarówno odstąpienia od umowy jak i reklamacji w odniesieniu do sprzedaży towaru objęte są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które dokonują zakupu w celach niezwiązanych z tą działalnością,


2. Zawarcie umowy i dostawa produktów, warunki sprzedaży Produktów

I. Składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że działa wyłącznie w celach prywatnych. 


II. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu oferuje w sieci Internet sprzedaż produktów, a w szczególności rekwizytów tytoniowych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 z późn. zm.), dalej jako: „Produkt” lub „Produkty”.

III. Realizacja zamówień może zostać ograniczona ze względu na specyfikę produktu (zawarcie nikotyny) względem niektórych rynków wspólnoty, zgodnie z ich przepisami lokalnymi tych krajów. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 


IV. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po autoryzacji transakcji płatniczej, tego samego dnia w którym dokonano autoryzacji, jeżeli nastąpiła ona do godz. 14:00, następnego dnia, jeżeli autoryzacja nastąpiła po godz. 14:00. Niemniej towar wydawany jest niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy 


V. Sprzedawca umożliwia Klientom zapłatę za zamówione Produkty wyłącznie kartą płatniczą lub innymi instrumentami płatniczymi dostępnymi za pośrednictwem systemów PayU.pl 


VI. Stroną umów zawieranych ze Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie, może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Produktu wyłącznie na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową, zwaną dalej: „Klientem”. 


VII. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej https://discoverglo.com/pl/pl/. Klient przed złożeniem zamówienia jest informowany o głównych cechach Produktu, jego łącznej cenie wraz z podatkami, a także o opłatach za dostarczenie oraz o innych kosztach, jeżeli są związane z realizacją zamówienia, a także o sposobie i terminie zapłaty za Produkt objęty zamówieniem. 


VIII. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie" powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Sprzedawca potwierdza w ten sposób zawarcie umowy, przesyłając Klientowi jednocześnie treść Regulaminu i czyniąc tym samym zadość obowiązkowi
dostarczenia Klientowi będącemu konsumentem informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.). Zamówienia składane są w Sklepie poprzez użycie przez Klienta przycisku opisanego: „Złóż zamówienie” i po złożeniu przez Klienta oświadczenia o zapoznania się z treścią Regulaminu.


IX. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub jego anulowania w przypadku gdy zostało one złożone przy użyciu: oprogramowania, robota, crawlera, spidera lub dowolnego systemu zautomatyzowanego bądź zachowania skryptowego lub dowolnych usług podmiotów trzecich wykorzystanych w celu złożenia zamówienia w imieniu użytkownika. 


X. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub jego anulowania w przypadku zaistnienia uzasadnionych podstaw do stwierdzenia nieuczciwości Klienta lub stwierdzenia próby złożenia zamówienia przez Klienta w sposób niezgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. 


XI. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Produktu, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i niezwłocznie otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Sprzedawca wskaże Klientowi termin dostawy Produktu niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Klienta, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej.


XII. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Produktów, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia. 


XIII. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. 

 

3. Ceny, koszty wysyłki, warunki dostawy

I. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje naszą własnością.


II. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). 


III. W zależności od wartości dokonywanego zamówienia, mogą obowiązywać opłaty za dostawę w wysokości 16 zł razem z VAT. Przed złożeniem zamówienia
poinformujemy Państwa, czy dla dostawy wybranego produktu lub produktów mają zastosowanie opłaty za dostawę. W szczególności informacja ta zostanie podana przed finalizacją zamówienia w sekcji „Podsumowanie” oraz w poglądzie zamówienia „Koszyk”. 


IV. Dostawa Produktu realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem przedsiębiorstwa kurierskiego po zapoznaniu się z kosztami dostawy. O kosztach dostawy Produktu Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia. 


V. Sprzedawca przekaże Produkt do wysłania przedsiębiorstwu kurierskiemu niezwłocznie po autoryzacji transakcji płatniczej zgodnie z pkt. II.4 Regulaminu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych liczonych od autoryzacji transakcji płatniczej. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym, szacunkowym czasie dostawy Produktu przed złożeniem zamówienia. 


VI. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na sprawdzenie jego pełnoletności przez pracownika i/lub inną osobę z przedsiębiorstwa kurierskiego w momencie doręczenia przesyłki z zamówionymi Produktami.


4. Płatności 

I. Zasadniczo oferujemy Klientom dwa rodzaje płatności: karta płatnicza, system PayU (oraz dostępne w ramach tego systemu inne instrumenty płatnicze). W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Wszelkie koszty transakcji finansowych, które mogą zostać wskazane przez podmioty oferujące instrumenty płatnicze będą ponoszone przez Klienta. 


II. W przypadku zakupu przy użyciu karty płatniczej obciążenie konta karty kredytowej następuje przy finalizacji zamówienia co jest warunkiem jego potwierdzenia.5. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy 

I. W przypadku nabycia Produktów mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy; przede wszystkim chcemy Państwa poinformować, że w przypadku odesłania produktów mogą Państwo użyć formularza zwrotu dostępnego pod adresem internetowym https://www.discoverglo.com/pl/pl/zwroty-i-reklamacje :
https://www.discoverglo.com/media/wysiwyg/glo- pl/regulaminy/WZOR_FORMULARZA_ODSTAPIENIA_OD_UMOWY_SPRZED AZY_glo.pdf

Jeśli nie będą Państwo mieli do dyspozycji drukarki, będą mieli problemy ze ściągnięciem formularza lub będą potrzebowali nowego formularza zwrotu, mogą go Państwo pozyskać także przez Infolinię (dane kontaktowe poniżej). Prosimy o ułatwienie nam uniknięcia dodatkowych kosztów i przesyłanie zwrotów zawsze z formularzem zwrotu chociaż nie jest to obowiązkiem.

II. W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z sugerowanej treści oświadczenia - formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 

III. By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy zapoznać się i postępować zgodnie z treścią informacji stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu. 


6. Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy.

I. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w Państwa miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu albo podczas wycieczki, termin odstąpienia to 30 dni. 


II. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo podczas wycieczki termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.”

III.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Pod adresem CHIC Sp. z o. o. Aleja Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów, info@glo.pl 


IV. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 


V. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej discoverglo.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną). 


VI. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 


7. Skutki odstąpienia od umowy.

I. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 

II. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 


III.  Proszę odesłać lub przekazać nam towar adresem CHIC Sp. z o. o. Aleja Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. 


IV. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru 


V. Alternatywnie do formularza podanego w 5.I Regulaminu mogą Państwo także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony poniżej.
- Adresat: CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data

(*) niepotrzebne skreślić 

A kolejno prosimy o przesłanie go do nas na poniższy adres:

CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
adres siedziby: al. Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów
adres poczty elektronicznej: info@glo.pl; numer telefonu: +48 800 610 610

 

UWAGA: Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

8. Zwroty płatności

I. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 


II. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie (w odpowiednim piśmie lub na formularzu prosimy wyraźnie zaznaczyć, czy wyrażają Państwo zgodę na inny sposób płatności niż użyty przy pierwotnej transakcji, a jeżeli tak, proszę go wyraźnie wskazać).. 


9. Ustawowa odpowiedzialność za zgodność towarów z umową 

I. Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych, zgodnych z umową. Ponadto zobowiązujemy się dostarczyć towar zgodny z zawartą umową. 

 

II.  W przypadku wszelkich niezgodności towarów z umową zamówionych za pośrednictwem discoverglo.com ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi, 


10. Reklamacje 

I. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową , lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacje związane z Produktem mogą być zgłaszane pisemnie lub elektronicznie na odpowiednie dane teleadresowe wskazane w pkt 1.IV Regulaminu. 


II. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta oraz jego adres, na który zostanie przesłana odpowiedź na reklamację w przypadku reklamacji w formie pisemnej, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz oryginał albo czytelną kopię dowodu zakupu. 


III. W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji. 


IV. Sprzedawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację. 


V. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Klient składający reklamację zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu listem poleconym na adres podany w reklamacji, a w przypadku reklamacji składanych w formie wiadomości elektronicznej - w formie wiadomości e-mail. 


VI. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów. 


VII. W ramach funkcjonalności serwisu discoverglo.pl istnieje możliwość zgłaszania uwag dotyczących jego funkcjonowania.. Możliwość ta jest widoczna po prawej strony w ramach napisu „Zostaw Opinię”. Zawarty tam formularz służy wyłącznie do podzielenia się opinią dotyczącą działania sklepu internetowego i nie służy do składania m.in. reklamacji konsumenckich. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: info@glo.pl lub numer telefonu: +48 800 610 610 (koszt połączenia według taryfy operatora). Adres pod jakim można składać reklamacje w formie pisemnej to: Aleja Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów. 


VIII. Koszt opłat pocztowych przesyłek reklamacyjnych do BAT i z BAT ponosi BAT. Zgodnie z 5.V Regulaminu. 

 

11. Infolinia 

W przypadku dodatkowych pytań zajrzyj do naszej sekcji "Pomoc i kontakt" lub skontaktuj się z nami.


12. Dane osobowe

I. Złożenie zamówienia w Sklepie jest związane z podaniem danych osobowych Klienta, w szczególności w celu utworzenia konta użytkownika w Sklepie internetowym, realizacji zamówienia i dostarczenia Produktu na podany przez Klienta adres dostawy, a także obsługi zwrotów i reklamacji. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest Sprzedawca. 


II. Warunkiem rejestracji konta użytkownika w Sklepie internetowym jest podanie danych osobowych oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu sklepu, a także potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na wskazany przez Państwa adres email. 


III. Dodatkowo Klient może wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz British American Tobacco Polska Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 48, NIP 5222917210, Regon 141817884, BDO 000011171, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000328269, kapitał zakładowy: 141.000.000,00 PLN (dalej jako: BAT) jako współadministratorów w celu prowadzenia niepublicznych działań marketingowych. 


IV. Klient może w każdej chwili wycofać zgody na przetwarzanie danych osobowych o których mowa w pkt III10 na wszystkie lub tylko niektóre sposoby (kanały) komunikacji, na które wyraził uprzednio zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem działań podjętych jeszcze przed jej wycofaniem. 


V. Klient, moze wycofać zgody o których mowa w pkt III10 kontaktując się ze Sprzedawcą lub BAT w wybrany przez siebie sposób (dane kontaktowe podano w pkt. 1 III Polityki Prywatności) lub wycofać zgody samodzielnie po zalogowaniu, w dedykowanym do tego panelu użytkownika na Stronie internetowej Sklepu. 


VI.  W przypadku jeżeli Klient chce wycofać zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej wyłącznie za pośrednictwem wiadomości sms/ email, może także poza sposobami wymienionymi w pkt V10 powyżej, wysłać sms o treści STOP na dedykowany numer, podany w stopce otrzymanej wiadomości SMS. 


VII. Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach prowadzenia niepublicznych działań marketingowych, o których mowa w pkt III10 nie jest jednoznaczne z usunięciem Państwa konta w Sklepie Internetowym. 


VIII. W niektórych przypadkach wycofanie zgody o której mowa w pkt III10 może mieć wpływ na utratę przyznanych Klientowi korzyści w ramach poszczególnych regulaminów dodatkowych, zamieszczonych na https://www.discoverglo.com/pl/pl/regulaminy.


IX. Akceptując warunki niniejszego regulaminu, Klient zobowiązuje się do zapoznania z Polityką prywatności, określającą szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania jego danych osobowych, dostępną pod adresem https://www.discoverglo.com/pl/pl/polityka-prywatnosci.

 

13. Inne informacje

I. Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie https://www.discoverglo.com/. Ponadto mogą Państwo wydrukować lub zapisać ten dokument korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako). Niniejszy dokument mogą Państwo także ściągnąć w formacie PDF i zarchiwizować, klikając tutaj. W celu otwarcia pliku PDF potrzebują Państwo bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF. 


II. Z ofert dostępnych na discoverglo.com korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat. 


III. Każdy klient jest uprawniony do posiadania jednocześnie maks. jednego konta klienta. Zastrzegamy sobie prawo usuwania wielokrotnych rejestracji. 


IV. Klient składając zamówienie zobowiązuje się podawać w zamówieniu wyłącznie dane z rzeczywistym stanem faktycznym. 


V.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn:

a)  zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany - w zakresie do tego niezbędnym;
b)  konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Sklepu i zapobiegania nadużyciom - w zakresie do tego niezbędnym;
c)  konieczności ochrony uzasadnionych interesów Klientów - w zakresie do tego niezbędnym;
d)  w celu dostosowania Regulaminu do aktualnej oferty produktowej - w zakresie do tego niezbędnym;
e)  wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Sklepu - w zakresie do tego niezbędnym.


VI. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem zmiany Regulaminu poprzez udostępnienie zmienionego Regulaminu na stronie internetowej: https://discoverglo.com/pl/pl/media/wysiwyg/glo-pl/regulamin-sklepu.pdf. Zamówienie złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane na podstawie dotychczas obowiązujących zapisów Regulaminu. 


VII.  Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje przez czas nieoznaczony. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu https://www.discoverglo.com/pl/pl/  - Regulamin konta użytkownika


Dane identyfikujące CHIC: 

CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie, Al. Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908623, posługująca się nadanymi jej numerami NIP: 9721147850 oraz REGON 300443550

Numer infolinii: 800 610 610

Adres e-mail: info@glo.pl

Wszelkie oficjalne zawiadomienia w tym zapytania i skargi należy przesyłać na wskazany powyżej adres z dopiskiem POMOC GLO lub elektronicznie na wskazany powyżej adres email. 

Dane spółki

British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000328269 Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa.

Numer infolinii: 800 610 610

Mail: info@glo.pl

NIP 5222917210, Regon 141817884

Wszelkie oficjalne zawiadomienia w tym zapytania i skargi należy przesyłać na wskazany powyżej adres z dopiskiem POMOC GLO lub elektronicznie na wskazany powyżej adres email.

Czat jest nieaktywny

18+Tylko dla pełnoletnich. Ten produkt nikotynowy szkodzi zdrowiu i powoduje uzależnienie.

close